Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed obroną

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Zgodnie z Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku student ma obowiązek przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP na trzy tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 1 września

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

Każdy student przed złożeniem wymaganych dokumentów dopuszczających do egzaminu dyplomowego musi posiadać komplet ocen/ zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz zgłosić na swoim koncie USOSweb etap do rozliczenia (opcja „TAK’ przy formule „Czy zgłosić do rozliczenia”).                  

Najpóźniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego jednak nie później niż do końca wrześniadział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów (Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017) należy złożyć w Sekretariacie IO (zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP, (instrukcja pobierania oświadczenia)

2. Oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.

3. W zależności od daty rozpoczęcia studiów obowiązuje złożenie jednego z dwóch poniższych wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych:

wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020

lub

wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

(Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości).

 

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

 

4. Potwierdzenie opłaty za wydanie odpisu dyplomu: (kwota do zapłaty znajduje się na wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów). Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności.

5. Potwierdzenie zwrotu książek otrzymane z bibiolteki w formie e-mail. W celu otrzymania potwierdzenia student kontaktuje się z bibioteką mailowo biblioteka.filologia@uj.edu.pl lub telefonicznie 12 663-45-04. Student, który nie korzystał z biblioteki również dostarcza/ przesyła potwierdzenie.

6. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii EuropejskiejNiniejszy dokument powinien złożyć każdy Student który skorzystał z formy wsparcia, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów.

 7. Biuro Karier - Istnieje możliwości wypełnienia wyłącznie elektronicznie formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego, w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index 

Pliki do pobrania
doc
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
doc
Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej