Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERASMUS +

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

 

Program Erasmus+ Studia (KA 103)
zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki
obowiązujące podczas naboru na rok akademicki 2024/2025

 

Koordynator programu Erasmus+ Studia:

mgr Magdalena Kotlarczyk: magdalena.kotlarczyk@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS                                  

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

Harmonogram rekrutacji:

              I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

               II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską
status studenta lub doktoranta UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne

Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

średnia ocen za ostatni rok studiów lub
w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub
w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

 

wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.
średnia ocen zostanie przeliczona wg wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100
w przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

 

dodatkowa punktacja będzie obowiązywała za:

stypendium Rektora (+15 punktów)
zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ (+15 punktów):

w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy)
w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe)
w stowarzyszeniach działających na Uczelni

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

1) Kandydat w terminie: 15.01. – 05.02.2024 r. składa wniosek za pośrednictwem USOSweb.

W liście motywacyjnym Kandydat opisuje motywację wyjazdu i deklaruje termin wyjazdu (semestr zimowy / semestr letni / cały rok akademicki) zgodnie z warunkami współpracy z uczelnią. Kandydat deklaruje znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 

Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej).

 

Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.
 

UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego / wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.

2) Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2024 r. rozpatrzy wnioski i przyzna Kandydatom wyjazdy w USOSweb.

W zakładce „Wymiana studencka” Kandydat ma możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.

UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia Kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

 

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów (dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

 
ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Uwagi przydatne podczas wypełniania poszczególnych części dokumentu zw. Learning Agreement

Każda część dokumentu Learning Agreement (LA) tj. Before the Mobility (BM), During the Mobility (DM) oraz After the Mobility (AM) musi być podpisana przez koordynatora Instytutu Orientalistyki (IO) po uprzedniej konsultacji pod kątem merytorycznym z kierownikiem katedry/zakładu. Konsultacji z kierownikiem dokonuje koordynator drogą elektroniczną.

LA_BM musi być przed wyjazdem podpisane przez koordynatorów: miejscowego i zagranicznego oraz przez studenta. Studenci, którzy wyjeżdżają w semestrze zimowym, powinni zająć się uzupełnianiem LA_BM w czerwcu i nie zostawiać tych ważnych formalności na wrzesień, kiedy ze względu na okres urlopowy zarówno kierownicy studiów jak i koordynatorzy mogą być trudno dostępni. Poprawnie wypełnione LA gwarantuje:

- wypłatę pierwszej transzy stypendium

- zaliczenie wpisanych w LA przedmiotów

Na ogół uniwersytety zagraniczne nie wymagają oryginałów poszczególnych części LA - wystarczają skany przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę więc każdą część LA (BM, DM, AM) wysyłać osobno wraz z tabelką z danymi osobowymi i danymi dot. uczelni oraz tabelką z podpisami. Pracując na wersji edytowalnej, należy odciąć niepotrzebne elementy i usunąć puste wiersze. Każda część LA powinna mieć 1-2 strony.

Learning Agreement Before the Mobility (LA_BM):

Przed przystąpieniem do wypełniania LA, proszę omówić wybór przedmiotów w uczelni zagranicznej z kierownikiem katedry/zakładu, najlepiej podczas dyżuru. LA, wypełnione przez wyjeżdżającego studenta, powinno być przesłane drogą elektroniczną do koordynatora, który wysyła je do akceptacji kierownikowi katedry/zakładu (osoba decyzyjna co do strony merytorycznej). Wcześniejsze uzgodnienie szczegółów pozwala uniknąć wymiany maili, w których koordynator jest tylko pośrednikiem.
Proszę nie zapominać o uzupełnieniu nazwiska i roku akademickiego w nagłówku dokumentu oraz planowanego czasu pobytu, poziomu biegłości językowej i linku do katalogu kursów.
W tabeli A proszę wpisywać kursy wybrane w uczelni zagranicznej wraz z kodem i ilością punktów ECTS oraz z tłumaczeniem angielskim w nawiasie, a w tabeli B - kursy będące w programie studiów IO, które zostaną Państwu zaliczone w zamian za przedmioty z tabeli A. Ilość punktów ECTS  w tabeli A i B musi się zgadzać! Można ewentualnie mieć więcej punktów w tabeli A, ale nie odwrotnie. 
Wybierając kursy w uczelni zagranicznej, proszę pamiętać, że powinny one pokrywać się co do efektów kształcenia z kursami w programie IO. Ilość kursów w tabeli A i B nie musi się zgadzać. Proszę nie szukać usilnie ekwiwalentów przedmiotów realizowanych w IO - rzadko bowiem zdarza się znaleźć przedmiot, który ma tę samą ilość ECTS i pokrywa się względem zawartości z przedmiotem w IO.
Jeśli zaistnieje potrzeba zaliczania jakiegoś przedmiotu "zaocznie" w IO (przed, w trakcie lub podczas trwania wymiany), proszę uzupełnić Aneks do LA, a w LA (w tabeli B) wpisać ilość punktów ECTS pomniejszoną o wartość tego przedmiotu. Ilość punktów ECTS w tabeli B oraz w Aneksie powinna być równa ilości punktów wymaganych w programie studiów do zaliczenia danego semestru (na ogół ok. 30 ECTS). Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są wówczas przez studenta bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. Aneks proszę przesłać koordynatorowi wraz z LA_BM.
Poprawnie wypełnione LA_BM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu odesłany studentowi.
LA_BM podpisany przez obydwóch koordynatorów oraz przez wyjeżdżającego studenta należy dostarczyć do DOSZ, a w sekretariacie IO zgłosić wyjazd i dopełnić niezbędnych formalności.

Learning Agreement During the Mobility (LA_DM):

Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do LA (a najprawdopodobniej tak się stanie – LA_BM jest przygotowywane, gdy nie są jeszcze podane harmonogramy na przyszły rok akademicki – na miejscu może się więc okazać, że godziny kursów pokrywają się lub jakiś kurs nie będzie realizowany w danym semestrze), należy wysłać do koordynatora w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej część During the Mobility (odciętą wraz z tabelką z danymi osobowymi i tabelką z podpisami). LA_DM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu zostanie odesłany studentowi.

Learning Agreement After the Mobility (LA_AM):

Tabela C jest uzupełniania i podpisywana przez koordynatora zagranicznego. Jest ona równoznaczna z dokumentem zw. Transcript of Records, toteż nie musi być uzupełniania w sytuacji, gdy student przedstawia Transcript of Records. Niektóre uczelnie wystawiają transkrypt ocen z opóźnieniem.
Tabela D jest uzupełniana przez studenta (nazwy przedmiotów) i koordynatora IO (przeliczone oceny). Powinna ona być tożsama z tabelą C (nazwy przedmiotów zaliczonych w uczelni zagranicznej, w języku angielskim!), chyba że student, dysponując nadwyżką punktów ECTS, nie chce przepisywać pewnych przedmiotów (np. tego, z którego otrzymał niską ocenę). Przedmioty z tabeli D, wraz z ocenami przeliczonymi przez koordynatora IO we współpracy z sekretariatem, zostaną wpisane do systemu USOS.
Przesyłając koordynatorowi LA_AM do podpisu, proszę przesłać również skan Transcript of Records wraz ze stroną, na której znajdują się przeliczniki ocen lokalnych na skalę ocen ECTS. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wystawiła jeszcze transkryptu ocen lub brak na nim przeliczników ocen, proszę przedstawić inny dokument zawierający tę informację (poświadczenie z sekretariatu uczelni zagranicznej, od koordynatora zagranicznego, link do strony internetowej uczelni).
LA_AM podpisane przez koordynatora wraz z pisemną (mailową) zgodą kierownika katedry/zakładu i kompletem pozostałych dokumentów jest przesyłane przez koordynatora IO do sekretariatu, gdzie dokonuje się ostatecznie rozliczenie wyjazdu. Student otrzymuje od koordynatora skan podpisanego LA_AM, dzięki któremu rozlicza wyjazd również w DOSZ na zasadach opisanych na stronie internetowej DOSZ.

Formularz LA, Aneks do LA oraz ogólnouczelniana instrukcja są dostępne na stronie DOSZ.

Obecnie istnieje również możliwość wypełnienia LA w formie on-line (tzw. OLA). Online Learning Agreement jest preferowaną formą LA na wielu uczelniach, dlatego stypendyści proszeni są o kontakt z Koordynatorem instytutowym w celu upewnienia się, jaką wersję LA powinni wypełnić.

Procedura wypełnienia OLA/EWP LA w USOSweb:
Student zgłasza się do Koordynatora swojej jednostki z prośbą o otwarcie OLA/EWP LA w USOSweb → Koordynator je musi utworzyć → Student je wypełnia i akceptuje → Koordynator je akceptuje lub zgłasza do poprawki i ponownej akceptacji przez Studenta → po akceptacji Koordynatora system automatycznie wysyła je do uczelni przyjmującej i wtedy czekamy na ostateczne zatwierdzenie.

Zarówno w przypadku OLA, jak i papierowej wersji LA stypendysta musi uzgodnić wybrane przedmioty z kierownikiem katedry/zakładu.

 

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH
(ERASMUS + KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

 

Lista uczelni zagranicznych biorących udział w I rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

 

Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Poziom studiów: 2  stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Turcja, Stambuł, Yıldız Teknik Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Niemcy, Mainz, Johannes Gutenberg University

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

 

 Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

Francja, Rouen, Université de Rouen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

 

Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)

 

Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

Bułgaria, Sofia, Sofia University "Saint Kliment Ohridski"

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Niemcy, Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

 

Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Arabistyki

Hiszpania, Alicante, Universidad de Alicante

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Włochy, Wenecja, Universita degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x6 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Japonistyki i Sinologii

Czechy, Ołomuniec, Palacký University Olomouc

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Możliwość wyjazdu krótkoterminowego dla doktorantów – zainteresowani proszeni są o kontakt z Koordynatorem

 

Słowenia, Lublana, Univerza v Ljubljani

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x10 miesięcy

Program Erasmus+ Studia (KA 103)

zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

obowiązujące podczas naboru na rok akademicki 2023/202

 

Koordynator programu Erasmus+ Studia:

mgr Magdalena Kotlarczyk: magdalena.kotlarczyk@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS                                  

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

 

Terminarz I rekrutacji:

 • 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Ze względu na dostępne miejsca zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na Program Erasmus+  na wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024 (wyjazdy w semestrze letnim). Podczas rekrutacji uzupełniającej obowiązują takie same zasady i kryteria jak przy I naborze.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

29.05. – 05.06.2023 - składanie wniosków przez USOSweb

06.06. – 19.06.2023 - kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

20.06. – 22.06.2023 - procedura odwoławcza

23.06. – 30.06.2023 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z warunkami I naboru na rok akademicki 2023/24 (https://io.filg.uj.edu.pl/erasmus-). W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Działem Obsługi Studentów Zagranicznych (organizator rekrutacji) lub koordynatorem instytutowym (magdalena.kotlarczyk@uj.edu.pl).

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 2. Status studenta lub doktoranta UJ.

 

 

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

 

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:
  1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub
  2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub
  3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

 1. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Procedura przebiegu kwalifikacji:

 1. Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.
  1. w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
  2. Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.
 2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.
  1. Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
  2. UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.

 

 

 

UWAGA:

 

 • Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
 • Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej).
 • Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.

 

 

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów (dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

 

ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Uwagi przydatne podczas wypełniania poszczególnych części dokumentu zw. Learning Agreement

Każda część dokumentu Learning Agreement (LA) tj. Before the Mobility (BM), During the Mobility (DM) oraz After the Mobility (AM) musi być podpisana przez koordynatora Instytutu Orientalistyki (IO) po uprzedniej konsultacji pod kątem merytorycznym z kierownikiem katedry/zakładu. Konsultacji z kierownikiem dokonuje koordynator drogą elektroniczną.

LA_BM musi być przed wyjazdem podpisane przez koordynatorów: miejscowego i zagranicznego oraz przez studenta. Studenci, którzy wyjeżdżają w semestrze zimowym, powinni zająć się uzupełnianiem LA_BM w czerwcu i nie zostawiać tych ważnych formalności na wrzesień, kiedy ze względu na okres urlopowy zarówno kierownicy studiów jak i koordynatorzy mogą być trudno dostępni. Poprawnie wypełnione LA gwarantuje:

- wypłatę pierwszej transzy stypendium

- zaliczenie wpisanych w LA przedmiotów

Na ogół uniwersytety zagraniczne nie wymagają oryginałów poszczególnych części LA - wystarczają skany przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę więc każdą część LA (BM, DM, AM) wysyłać osobno wraz z tabelką z danymi osobowymi i danymi dot. uczelni oraz tabelką z podpisami. Pracując na wersji edytowalnej, należy odciąć niepotrzebne elementy i usunąć puste wiersze. Każda część LA powinna mieć 1-2 strony.

Learning Agreement Before the Mobility (LA_BM):

 1. Przed przystąpieniem do wypełniania LA, proszę omówić wybór przedmiotów w uczelni zagranicznej z kierownikiem katedry/zakładu, najlepiej podczas dyżuru. LA, wypełnione przez wyjeżdżającego studenta, powinno być przesłane drogą elektroniczną do koordynatora, który wysyła je do akceptacji kierownikowi katedry/zakładu (osoba decyzyjna co do strony merytorycznej). Wcześniejsze uzgodnienie szczegółów pozwala uniknąć wymiany maili, w których koordynator jest tylko pośrednikiem.
 2. Proszę nie zapominać o uzupełnieniu nazwiska i roku akademickiego w nagłówku dokumentu oraz planowanego czasu pobytu, poziomu biegłości językowej i linku do katalogu kursów.
 3. W tabeli A proszę wpisywać kursy wybrane w uczelni zagranicznej wraz z kodem i ilością punktów ECTS oraz z tłumaczeniem angielskim w nawiasie, a w tabeli B - kursy będące w programie studiów IO, które zostaną Państwu zaliczone w zamian za przedmioty z tabeli A. Ilość punktów ECTS  w tabeli A i B musi się zgadzać! Można ewentualnie mieć więcej punktów w tabeli A, ale nie odwrotnie. 
 4. Wybierając kursy w uczelni zagranicznej, proszę pamiętać, że powinny one pokrywać się co do efektów kształcenia z kursami w programie IO. Ilość kursów w tabeli A i B nie musi się zgadzać. Proszę nie szukać usilnie ekwiwalentów przedmiotów realizowanych w IO - rzadko bowiem zdarza się znaleźć przedmiot, który ma tę samą ilość ECTS i pokrywa się względem zawartości z przedmiotem w IO.
 5. Jeśli zaistnieje potrzeba zaliczania jakiegoś przedmiotu "zaocznie" w IO (przed, w trakcie lub podczas trwania wymiany), proszę uzupełnić Aneks do LA, a w LA (w tabeli B) wpisać ilość punktów ECTS pomniejszoną o wartość tego przedmiotu. Ilość punktów ECTS w tabeli B oraz w Aneksie powinna być równa ilości punktów wymaganych w programie studiów do zaliczenia danego semestru (na ogół ok. 30 ECTS). Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są wówczas przez studenta bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. Aneks proszę przesłać koordynatorowi wraz z LA_BM.
 6. Poprawnie wypełnione LA_BM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu odesłany studentowi.
 7. LA_BM podpisany przez obydwóch koordynatorów oraz przez wyjeżdżającego studenta należy dostarczyć do DOSZ, a w sekretariacie IO zgłosić wyjazd i dopełnić niezbędnych formalności.

Learning Agreement During the Mobility (LA_DM):

Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do LA (a najprawdopodobniej tak się stanie – LA_BM jest przygotowywane, gdy nie są jeszcze podane harmonogramy na przyszły rok akademicki – na miejscu może się więc okazać, że godziny kursów pokrywają się lub jakiś kurs nie będzie realizowany w danym semestrze), należy wysłać do koordynatora w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej część During the Mobility (odciętą wraz z tabelką z danymi osobowymi i tabelką z podpisami). LA_DM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu zostanie odesłany studentowi.

Learning Agreement After the Mobility (LA_AM):

 1. Tabela C jest uzupełniania i podpisywana przez koordynatora zagranicznego. Jest ona równoznaczna z dokumentem zw. Transcript of Records, toteż nie musi być uzupełniania w sytuacji, gdy student przedstawia Transcript of Records. Niektóre uczelnie wystawiają transkrypt ocen z opóźnieniem.
 2. Tabela D jest uzupełniana przez studenta (nazwy przedmiotów) i koordynatora IO (przeliczone oceny). Powinna ona być tożsama z tabelą C (nazwy przedmiotów zaliczonych w uczelni zagranicznej, w języku angielskim!), chyba że student, dysponując nadwyżką punktów ECTS, nie chce przepisywać pewnych przedmiotów (np. tego, z którego otrzymał niską ocenę). Przedmioty z tabeli D, wraz z ocenami przeliczonymi przez koordynatora IO we współpracy z sekretariatem, zostaną wpisane do systemu USOS.
 3. Przesyłając koordynatorowi LA_AM do podpisu, proszę przesłać również skan Transcript of Records wraz ze stroną, na której znajdują się przeliczniki ocen lokalnych na skalę ocen ECTS. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wystawiła jeszcze transkryptu ocen lub brak na nim przeliczników ocen, proszę przedstawić inny dokument zawierający tę informację (poświadczenie z sekretariatu uczelni zagranicznej, od koordynatora zagranicznego, link do strony internetowej uczelni).
 4. LA_AM podpisane przez koordynatora wraz z pisemną (mailową) zgodą kierownika katedry/zakładu i kompletem pozostałych dokumentów jest przesyłane przez koordynatora IO do sekretariatu, gdzie dokonuje się ostatecznie rozliczenie wyjazdu. Student otrzymuje od koordynatora skan podpisanego LA_AM, dzięki któremu rozlicza wyjazd również w DOSZ na zasadach opisanych na stronie internetowej DOSZ.

Formularz LA, Aneks do LA oraz ogólnouczelniana instrukcja są dostępne na stronie DOSZ.

 

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH

(ERASMUS + KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

 

Lista uczelni zagranicznych biorących udział w I rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

 

 1. Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Poziom studiów: 2  stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Stambuł, İstanbul Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

 1. Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Niemcy, Mainz, Johannes Gutenberg University

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

 

 

 1.  Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

 1. Francja, Rouen, Université de Rouen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

 1. Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

 1. Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Dostępna dla studentów arabistyki i iranistyki

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

 

 

 1. Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)

 

 1. Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 1. Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

 1. Bułgaria, Sofia, Sofia University "Saint Kliment Ohridski"

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

 

 1. Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 

 

2023/2024 course offer for incoming Erasmus students: Institute of Oriental Studies

Program Erasmus+ Studia (KA 103)

zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

obowiązujące podczas naboru na rok akademicki 2022/2023

 

Koordynator programu Erasmus+ Studia:

dr Sylwia Filipowska sylwia.filipowska@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS                                  

 

Zasady przeliczania ocen w Instytucie Orientalistyki

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

W razie konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów należy przesłać ich skan na adres sylwia.filipowska@uj.edu.pl najpóźniej do 30 stycznia 2022 roku.

 

Harmonogram rekrutacji:

1. Termin rekrutacji w systemie USOSweb: 10 –  30.01.2022.​​​

2. Kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników: 31.01 – 06.02.2022.

3. Procedura odwoławcza oraz kwalifikacja studentów z innych jednostek: 7 – 13.02.2022.

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb: 14 – 20.02.2022.

 

Harmonogram tzw. rekrutacji dodatkowej zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której kandydat chce wyjechać na stypendium. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których student chciałby wyjechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe, informacje o realizowanym toku studiów oraz wstępny plan naukowy wyjazdu z podaniem nazw przynajmniej dwóch przedmiotów, na które kandydat chciałby uczęszczać w wybranej uczelni.  ​

Średnia ocen z całego toku studiów: minimum 4,0.

 

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język danego kraju, język wykładowy w danym instytucie). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: opinia wystawiona przez lektora za pomocą systemu USOS, zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Pozytywna opinia pracownika naukowego wystawiona za pomocą systemu USOS.

 

Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

OGRANICZENIA:

W konkursie uczestniczyć mogą studenci, którzy ukończyli I rok studiów licencjackich.
Studenci III roku LIC dopuszczani są do kwalifikacji warunkowo. Student traci prawo do stypendium, jeśli nie zamierza podjąć studiów drugiego stopnia w Instytucie Orientalistyki.
Studenci o średniej ocen poniżej 4,0 nie będą kwalifikowani do konkursu.
Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
Turkologia: w przypadku wyjazdu do Turcji wymagana jest znajomość języka tureckiego na poziomie B2 (weryfikacja na podstawie opinii lektora, wystawionej za pośrednictwem systemu USOS) – w przypadku niższych kompetencji językowych wyjazdy nie są rekomendowane ze względu na niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych po turecku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.
Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej). Wszyscy studenci IO mogą aplikować o wyjazd do wszystkich uczelni partnerskich, ale pierwszeństwo w wyborze uczelni mają studenci tego kierunku, z którego inicjatywy podpisana została umowa.  Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.

 

Punktacja i sposób oceniania kandydatów:

Maksymalna ilość punktów, którą otrzymać może kandydat: 20.

Zasady punktacji:

średnia ocen z toku studiów: max. 10 punktów

4,0-4,2 – 2 punkty

4,21-4,4 – 4 punkty

4,41-4,6 – 6 punktów

4,61-4,8 – 8 punktów

4,81-5,0 – 10 punktów

list motywacyjny: max. 4 punkty
potwierdzona znajomość języków obcych: max. 4 punkty

język angielski – 2 punkty

język macierzysty danego kraju/ język wykładowy w danym instytucie – 2 punkty

dodatkowa działalność: max. 2 punkty

 

Procedura odwoławcza:

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do złożenia odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie Instytutu Orientalistyki. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, która dodatkowo zasięga opinii kierownika studiów.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w IO:

dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ

dr hab. Iwona Król

dr Sylwia Filipowska

 

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów (dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.


ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Uwagi przydatne podczas wypełniania poszczególnych części dokumentu zw. Learning Agreement

Każda część dokumentu Learning Agreement (LA) tj. Before the Mobility (BM), During the Mobility (DM) oraz After the Mobility (AM) musi być podpisana przez koordynatora Instytutu Orientalistyki (IO) po uprzedniej konsultacji pod kątem merytorycznym z kierownikiem katedry/zakładu. Konsultacji z kierownikiem dokonuje koordynator drogą elektroniczną.

LA_BM musi być przed wyjazdem podpisane przez koordynatorów: miejscowego i zagranicznego oraz przez studenta. Studenci, którzy wyjeżdżają w semestrze zimowym, powinni zająć się uzupełnianiem LA_BM w czerwcu i nie zostawiać tych ważnych formalności na wrzesień, kiedy ze względu na okres urlopowy zarówno kierownicy studiów jak i koordynatorzy mogą być trudno dostępni. Poprawnie wypełnione LA gwarantuje:

- wypłatę pierwszej transzy stypendium

- zaliczenie wpisanych w LA przedmiotów

Na ogół uniwersytety zagraniczne nie wymagają oryginałów poszczególnych części LA - wystarczają skany przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę więc każdą część LA (BM, DM, AM) wysyłać osobno wraz z tabelką z danymi osobowymi i danymi dot. uczelni oraz tabelką z podpisami. Pracując na wersji edytowalnej, należy odciąć niepotrzebne elementy i usunąć puste wiersze. Każda część LA powinna mieć 1-2 strony.

Learning Agreement Before the Mobility (LA_BM):

Przed przystąpieniem do wypełniania LA, proszę omówić wybór przedmiotów w uczelni zagranicznej z kierownikiem katedry/zakładu, najlepiej podczas dyżuru. LA, wypełnione przez wyjeżdżającego studenta, powinno być przesłane drogą elektroniczną do koordynatora, który wysyła je do akceptacji kierownikowi katedry/zakładu (osoba decyzyjna co do strony merytorycznej). Wcześniejsze uzgodnienie szczegółów pozwala uniknąć wymiany maili, w których koordynator jest tylko pośrednikiem.
Proszę nie zapominać o uzupełnieniu nazwiska i roku akademickiego w nagłówku dokumentu oraz planowanego czasu pobytu, poziomu biegłości językowej i linku do katalogu kursów.
W tabeli A proszę wpisywać kursy wybrane w uczelni zagranicznej wraz z kodem i ilością punktów ECTS oraz z tłumaczeniem angielskim w nawiasie, a w tabeli B - kursy będące w programie studiów IO, które zostaną Państwu zaliczone w zamian za przedmioty z tabeli A. Ilość punktów ECTS  w tabeli A i B musi się zgadzać! Można ewentualnie mieć więcej punktów w tabeli A, ale nie odwrotnie. 
Wybierając kursy w uczelni zagranicznej, proszę pamiętać, że powinny one pokrywać się co do efektów kształcenia z kursami w programie IO. Ilość kursów w tabeli A i B nie musi się zgadzać. Proszę nie szukać usilnie ekwiwalentów przedmiotów realizowanych w IO - rzadko bowiem zdarza się znaleźć przedmiot, który ma tę samą ilość ECTS i pokrywa się względem zawartości z przedmiotem w IO.
Jeśli zaistnieje potrzeba zaliczania jakiegoś przedmiotu "zaocznie" w IO (przed, w trakcie lub podczas trwania wymiany), proszę uzupełnić Aneks do LA, a w LA (w tabeli B) wpisać ilość punktów ECTS pomniejszoną o wartość tego przedmiotu. Ilość punktów ECTS w tabeli B oraz w Aneksie powinna być równa ilości punktów wymaganych w programie studiów do zaliczenia danego semestru (na ogół ok. 30 ECTS). Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są wówczas przez studenta bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. Aneks proszę przesłać koordynatorowi wraz z LA_BM.
Poprawnie wypełnione LA_BM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu odesłany studentowi.
LA_BM podpisany przez obydwóch koordynatorów oraz przez wyjeżdżającego studenta należy dostarczyć do DOSZ, a w sekretariacie IO zgłosić wyjazd i dopełnić niezbędnych formalności.

Learning Agreement During the Mobility (LA_DM):

Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do LA (a najprawdopodobniej tak się stanie – LA_BM jest przygotowywane, gdy nie są jeszcze podane harmonogramy na przyszły rok akademicki – na miejscu może się więc okazać, że godziny kursów pokrywają się lub jakiś kurs nie będzie realizowany w danym semestrze), należy wysłać do koordynatora w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej część During the Mobility (odciętą wraz z tabelką z danymi osobowymi i tabelką z podpisami). LA_DM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu zostanie odesłany studentowi.

Learning Agreement After the Mobility (LA_AM):

Tabela C jest uzupełniania i podpisywana przez koordynatora zagranicznego. Jest ona równoznaczna z dokumentem zw. Transcript of Records, toteż nie musi być uzupełniania w sytuacji, gdy student przedstawia Transcript of Records. Niektóre uczelnie wystawiają transkrypt ocen z opóźnieniem.
Tabela D jest uzupełniana przez studenta (nazwy przedmiotów) i koordynatora IO (przeliczone oceny). Powinna ona być tożsama z tabelą C (nazwy przedmiotów zaliczonych w uczelni zagranicznej, w języku angielskim!), chyba że student, dysponując nadwyżką punktów ECTS, nie chce przepisywać pewnych przedmiotów (np. tego, z którego otrzymał niską ocenę). Przedmioty z tabeli D, wraz z ocenami przeliczonymi przez koordynatora IO we współpracy z sekretariatem, zostaną wpisane do systemu USOS.
Przesyłając koordynatorowi LA_AM do podpisu, proszę przesłać również skan Transcript of Records wraz ze stroną, na której znajdują się przeliczniki ocen lokalnych na skalę ocen ECTS. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wystawiła jeszcze transkryptu ocen lub brak na nim przeliczników ocen, proszę przedstawić inny dokument zawierający tę informację (poświadczenie z sekretariatu uczelni zagranicznej, od koordynatora zagranicznego, link do strony internetowej uczelni).
LA_AM podpisane przez koordynatora wraz z pisemną (mailową) zgodą kierownika katedry/zakładu i kompletem pozostałych dokumentów jest przesyłane przez koordynatora IO do sekretariatu, gdzie dokonuje się ostatecznie rozliczenie wyjazdu. Student otrzymuje od koordynatora skan podpisanego LA_AM, dzięki któremu rozlicza wyjazd również w DOSZ na zasadach opisanych na stronie internetowej DOSZ.

Formularz LA, Aneks do LA oraz ogólnouczelniana instrukcja są dostępne na stronie DOSZ.

 

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH
(ERASMUS + KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

 

Lista uczelni zagranicznych, z którymi poszczególne jednostki Instytutu Orientalistyki mają podpisane umowy

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Arabistyki

1. Hiszpania, Alicante, Universidad de Alicante

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

2. Włochy, Wenecja, Universita degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 5x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

1. Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

2. Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

3. Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

4. Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Poziom studiów: 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

5. Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

6. Turcja, Stambuł, Yıldız Teknik Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

7. Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

8. Turcja, Stambuł, Yeditepe Üniversitesi 

Poziom studiów: 2 stopnia 

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

1. Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

2. Francja, Rouen, Université de Rouen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

3. Turcja, Ağrı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

4. Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

5. Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

6. Turcja, Stambuł, Atlınbaş Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

7. Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

1. Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)

 

2. Niemcy, Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

3. Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

4. Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

5. Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

6. Niemcy, Tybinga, Eberhard Karls Universität Tübingen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

7. Bułgaria, Sofia, Sofia University "Saint Kliment Ohridski"

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

8. Chorwacja, Zagrzeb, Sveučilište u Zagrebu

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

1. Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Japonistyki i Sinologii

1. Czechy, Ołomuniec, Palacký University Olomouc

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

2. Słowenia, Lublana, Univerza v Ljubljani

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

ZASADY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NABORU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Koordynator:

dr Sylwia Filipowska sylwia.filipowska@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. W razie konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej należy je złożyć w   sekretariacie Instytutu Orientalistyki przy al. Mickiewicza 9. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

Harmonogram rekrutacji: 

1. Termin rekrutacji w systemie USOSweb  06.09 – 17.09.2021 

2. Kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników  20.09 – 24.09.2021 

3. Procedura odwoławcza oraz kwalifikacja studentów z innych jednostek  27.09 – 01.10.2021 

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 04.10 – 08.10.2021 

 

Harmonogram tzw. rekrytacji dodatkowej zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której kandydat chce wyjechać na stypendium. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których student chciałby wyjechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe, informacje o realizowanym toku studiów oraz wstępny plan naukowy wyjazdu z podaniem nazw przynajmniej dwóch przedmiotów, na które kandydat chciałby uczęszczać w wybranej uczelni. 

Średnia ocen z całego toku studiów: minimum 4,0.

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język danego kraju, język wykładowy w danym instytucie). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: opinia wystawiona przez lektora za pomocą systemu USOS, zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Pozytywna opinia pracownika naukowego wystawiona za pomocą systemu USOS.

Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

 

OGRANICZENIA:

W konkursie uczestniczyć mogą studenci, którzy ukończyli I rok studiów licencjackich.
Studenci III roku LIC dopuszczani są do kwalifikacji warunkowo. Student traci prawo do stypendium, jeśli nie zamierza podjąć studiów drugiego stopnia w Instytucie Orientalistyki.
Studenci o średniej ocen poniżej 4,0 nie będą kwalifikowani do konkursu.
Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
Turkologia: w przypadku wyjazdu do Turcji wymagana jest znajomość języka tureckiego na poziomie B2 (weryfikacja na podstawie opinii lektora, wystawionej za pośrednictwem systemu USOS) – w przypadku niższych kompetencji językowych wyjazdy nie są rekomendowane ze względu na niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych po turecku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.
Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej). Wszyscy studenci IO mogą aplikować o wyjazd do wszystkich uczelni partnerskich, ale pierwszeństwo w wyborze uczelni mają studenci tego kierunku, z którego inicjatywy podpisana została umowa.  Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.

Punktacja i sposób oceniania kandydatów:

Maksymalna ilość punktów, którą otrzymać może kandydat: 20.

Zasady punktacji:

średnia ocen z toku studiów: max. 10 punktów

4,0-4,2 – 2 punkty

4,21-4,4 – 4 punkty

4,41-4,6 – 6 punktów

4,61-4,8 – 8 punktów

4,81-5,0 – 10 punktów

list motywacyjny: max. 4 punkty
potwierdzona znajomość języków obcych: max. 4 punkty

język angielski – 2 punkty

język macierzysty danego kraju/ język wykładowy w danym instytucie – 2 punkty

dodatkowa działalność: max. 2 punkty

Procedura odwoławcza:

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do złożenia odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie Instytutu Orientalistyki. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, która dodatkowo zasięga opinii kierownika studiów.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w IO:

dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ 
dr hab. Iwona Król 

dr Sylwia Filipowska

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów ( dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Uwagi przydatne podczas wypełniania poszczególnych części dokumentu zw. Learning Agreement

Każda część dokumentu Learning Agreement (LA) tj. Before the Mobility (BM), During the Mobility (DM) oraz After the Mobility (AM) musi być podpisana przez koordynatora Instytutu Orientalistyki (IO) po uprzedniej konsultacji pod kątem merytorycznym z kierownikiem katedry/zakładu. Konsultacji z kierownikiem dokonuje koordynator drogą elektroniczną.

LA_BM musi być przed wyjazdem podpisane przez koordynatorów: miejscowego
i zagranicznego oraz przez studenta. Studenci, którzy wyjeżdżają w semestrze zimowym, powinni zająć się uzupełnianiem LA_BM w czerwcu i nie zostawiać tych ważnych formalności na wrzesień, kiedy ze względu na okres urlopowy zarówno kierownicy studiów jak i koordynatorzy mogą być trudno dostępni. Poprawnie wypełnione LA gwarantuje:

- wypłatę pierwszej transzy stypendium

- zaliczenie wpisanych w LA przedmiotów

Na ogół uniwersytety zagraniczne nie wymagają oryginałów poszczególnych części LA - wystarczają skany przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę więc każdą część LA (BM, DM, AM) wysyłać osobno wraz z tabelką z danymi osobowymi i danymi dot. uczelni oraz tabelką
z podpisami. Pracując na wersji edytowalnej, należy odciąć niepotrzebne elementy i usunąć puste wiersze. Każda część LA powinna mieć 1-2 strony.

Learning Agreement Before the Mobility (LA_BM):

Przed przystąpieniem do wypełniania LA, proszę omówić wybór przedmiotów w uczelni zagranicznej z kierownikiem katedry/zakładu, najlepiej podczas dyżuru. LA, wypełnione przez wyjeżdżającego studenta, powinno być przesłane drogą elektroniczną do koordynatora, który wysyła je do akceptacji kierownikowi katedry/zakładu (osoba decyzyjna co do strony merytorycznej). Wcześniejsze uzgodnienie szczegółów pozwala uniknąć wymiany maili,
w których koordynator jest tylko pośrednikiem.
Proszę nie zapominać o uzupełnieniu nazwiska i roku akademickiego w nagłówku dokumentu oraz planowanego czasu pobytu, poziomu biegłości językowej i linku do katalogu kursów.
W tabeli A proszę wpisywać kursy wybrane w uczelni zagranicznej wraz z kodem i ilością punktów ECTS oraz z tłumaczeniem angielskim w nawiasie, a w tabeli B - kursy będące w programie studiów IO, które zostaną Państwu zaliczone w zamian za przedmioty z tabeli A. Ilość punktów ECTS  w tabeli A i B musi się zgadzać! Można ewentualnie mieć więcej punktów w tabeli A, ale nie odwrotnie.
Wybierając kursy w uczelni zagranicznej, proszę pamiętać, że powinny one pokrywać się co do efektów kształcenia z kursami w programie IO. Ilość kursów w tabeli A i B nie musi się zgadzać. Proszę nie szukać usilnie ekwiwalentów przedmiotów realizowanych w IO - rzadko bowiem zdarza się znaleźć przedmiot, który ma tę samą ilość ECTS i pokrywa się względem zawartości z przedmiotem w IO.
Jeśli zaistnieje potrzeba zaliczania jakiegoś przedmiotu "zaocznie" w IO (przed, w trakcie lub podczas trwania wymiany), proszę uzupełnić Aneks do LA, a w LA (w tabeli B) wpisać ilość punktów ECTS pomniejszoną o wartość tego przedmiotu. Ilość punktów ECTS w tabeli B oraz w Aneksie powinna być równa ilości punktów wymaganych w programie studiów do zaliczenia danego semestru (na ogół ok. 30 ECTS). Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są wówczas przez studenta bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. Aneks proszę przesłać koordynatorowi wraz z LA_BM.
Poprawnie wypełnione LA_BM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu odesłany studentowi.
LA_BM podpisany przez obydwóch koordynatorów oraz przez wyjeżdżającego studenta należy dostarczyć do DOSZ, a w sekretariacie IO zgłosić wyjazd i dopełnić niezbędnych formalności.

 

Learning Agreement During the Mobility (LA_DM):

Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do LA (a najprawdopodobniej tak się stanie – LA_BM jest przygotowywane, gdy nie są jeszcze podane harmonogramy na przyszły rok akademicki – na miejscu może się więc okazać, że godziny kursów pokrywają się lub jakiś kurs nie będzie realizowany w danym semestrze), należy wysłać do koordynatora w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej część During the Mobility (odciętą wraz
z tabelką z danymi osobowymi i tabelką z podpisami). LA_DM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu zostanie odesłany studentowi.

Learning Agreement After the Mobility (LA_AM):

Tabela C jest uzupełniania i podpisywana przez koordynatora zagranicznego. Jest ona równoznaczna z dokumentem zw. Transcript of Records, toteż nie musi być uzupełniania w sytuacji, gdy student przedstawia Transcript of Records. Niektóre uczelnie wystawiają transkrypt ocen z opóźnieniem.
Tabela D jest uzupełniana przez studenta (nazwy przedmiotów) i koordynatora IO (przeliczone oceny). Powinna ona być tożsama z tabelą C (nazwy przedmiotów zaliczonych w uczelni zagranicznej, w języku angielskim!), chyba że student, dysponując nadwyżką punktów ECTS, nie chce przepisywać pewnych przedmiotów (np. tego, z którego otrzymał niską ocenę). Przedmioty z tabeli D, wraz z ocenami przeliczonymi przez koordynatora IO we współpracy
z sekretariatem, zostaną wpisane do systemu USOS.
Przesyłając koordynatorowi LA_AM do podpisu, proszę przesłać również skan Transcript of Records wraz ze stroną, na której znajdują się przeliczniki ocen lokalnych na skalę ocen ECTS. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wystawiła jeszcze transkryptu ocen lub brak na nim przeliczników ocen, proszę przedstawić inny dokument zawierający tę informację (poświadczenie
z sekretariatu uczelni zagranicznej, od koordynatora zagranicznego, link do strony internetowej uczelni).
LA_AM podpisane przez koordynatora wraz z pisemną (mailową) zgodą kierownika katedry/zakładu i kompletem pozostałych dokumentów jest przesyłane przez koordynatora IO do sekretariatu, gdzie dokonuje się ostatecznie rozliczenie wyjazdu. Student otrzymuje od koordynatora skan podpisanego LA_AM, dzięki któremu rozlicza wyjazd również w DOSZ na zasadach opisanych na stronie internetowej DOSZ.

 

Formularz LA, Aneks do LA oraz ogólnouczelniana instrukcja są dostępne na stronie DOSZ.

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZD DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH (ERASMUS+KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi poszczególne jednostki Instytutu Orientalistyki mają podpisane umowy

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Arabistyki

1. Hiszpania, Alicante, Universidad de Alicante
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

2. Włochy, Wenecja, Universita degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 5x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

3.  Włochy, Chieti, Universita degli Studi “G. d’Annunzio”

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 1x5 miesięcy

 

4. Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

5. Turcja, Bartın, Bartın Üniversitesi 

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

6. Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

7. Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

8. Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Poziom studiów: 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

9. Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

10. Turcja, Stambuł, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

11. Turcja, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Poziom studiów: 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

12. Litwa, Wilno, Vilniaus Universitetas

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 9x5 miesięcy

 

13. Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

14.  Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

15. Francja, Rouen, Université de Rouen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

16. Turcja, Ağrı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Poziom studiów: 1 i 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

17. Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

18. Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

19. Turcja, Stambuł, Atlınbaş Üniversitesi

Poziom studiów: 2 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

20. Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

21. Norwegia, Oslo, Universitetet i Oslo 

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

Wyjazd możliwy tylko w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

 

22. Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)

 

23. Niemcy, Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

24. Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

25. Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

26. Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 3x5 miesięcy

 

27. Niemcy, Tybinga, Eberhard Karls Universität Tübingen

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

28. Niemcy, Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

29. Bułgaria, Sofia, Sofia University "Saint Kliment Ohridski"

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

30. Chorwacja, Zagrzeb, Sveučilište u Zagrebu

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

31. Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Japonistyki i Sinologii

32. Czechy, Ołomuniec, Palacký University Olomouc 

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

33. Słowenia, Lublana, Univerza v Ljubljani

Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia

Ilość miejsc: 2x5 miesięcy