Zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki

ZASADY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NABORU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Koordynator:

dr Sylwia Filipowska sylwia.filipowska@uj.edu.pl

dyżur: zgodnie z informacją w systemie USOS

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się poprzez system USOSweb według ustalonego wcześniej przez DOSZ harmonogramu. W razie konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej należy je złożyć w   sekretariacie Instytutu Orientalistyki przy al. Mickiewicza 9. Wszystkie szczegóły oraz aktualne informacje dotyczące programu Erasmus+ Studia dostępne są na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

Harmonogram rekrutacji: 

1. Termin rekrutacji w systemie USOSweb  06.09 – 17.09.2021 

2. Kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników  20.09 – 24.09.2021 

3. Procedura odwoławcza oraz kwalifikacja studentów z innych jednostek  27.09 – 01.10.2021 

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 04.10 – 08.10.2021 

 

Harmonogram tzw. rekrytacji dodatkowej zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Kryteria kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o stypendium w Instytucie Orientalistyki:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której kandydat chce wyjechać na stypendium. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których student chciałby wyjechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe, informacje o realizowanym toku studiów oraz wstępny plan naukowy wyjazdu z podaniem nazw przynajmniej dwóch przedmiotów, na które kandydat chciałby uczęszczać w wybranej uczelni. 
 1. Średnia ocen z całego toku studiów: minimum 4,0.
 1. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język danego kraju, język wykładowy w danym instytucie). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: opinia wystawiona przez lektora za pomocą systemu USOS, zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
 1. Pozytywna opinia pracownika naukowego wystawiona za pomocą systemu USOS.
 1. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

 

OGRANICZENIA:

 • W konkursie uczestniczyć mogą studenci, którzy ukończyli I rok studiów licencjackich.
 • Studenci III roku LIC dopuszczani są do kwalifikacji warunkowo. Student traci prawo do stypendium, jeśli nie zamierza podjąć studiów drugiego stopnia w Instytucie Orientalistyki.
 • Studenci o średniej ocen poniżej 4,0 nie będą kwalifikowani do konkursu.
 • Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na wymagania językowe, określone w umowie.
 • Turkologia: w przypadku wyjazdu do Turcji wymagana jest znajomość języka tureckiego na poziomie B2 (weryfikacja na podstawie opinii lektora, wystawionej za pośrednictwem systemu USOS) – w przypadku niższych kompetencji językowych wyjazdy nie są rekomendowane ze względu na niemożność uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych po turecku. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.
 • Umowy z uczelniami partnerskimi w Instytucie Orientalistyki podpisywane są z inicjatywy poszczególnych zakładów i katedr (Katedra Arabistyki, Katedra Turkologii, Pracownia Studiów Kurdyjskich, Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Sinologii, Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej). Wszyscy studenci IO mogą aplikować o wyjazd do wszystkich uczelni partnerskich, ale pierwszeństwo w wyborze uczelni mają studenci tego kierunku, z którego inicjatywy podpisana została umowa.  Lista aktualnych umów, podpisanych przez IO, znajduje się poniżej, a szczegółowe informacje na temat umów dostępne są w systemie USOS w zakładce „Wymiana studencka”.

Punktacja i sposób oceniania kandydatów:

Maksymalna ilość punktów, którą otrzymać może kandydat: 20.

Zasady punktacji:

 1. średnia ocen z toku studiów: max. 10 punktów

4,0-4,2 – 2 punkty

4,21-4,4 – 4 punkty

4,41-4,6 – 6 punktów

4,61-4,8 – 8 punktów

4,81-5,0 – 10 punktów

 1. list motywacyjny: max. 4 punkty
 2. potwierdzona znajomość języków obcych: max. 4 punkty

język angielski – 2 punkty

język macierzysty danego kraju/ język wykładowy w danym instytucie – 2 punkty

 1. dodatkowa działalność: max. 2 punkty

Procedura odwoławcza:

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do złożenia odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie Instytutu Orientalistyki. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, która dodatkowo zasięga opinii kierownika studiów.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w IO:

dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ 
dr hab. Iwona Król 

dr Sylwia Filipowska

INFORMACJE PRZYDATNE PRZED WYJAZDEM

1. Należy zapoznać się z powyższymi ogólnymi zasadami rekrutacji i rozliczenia wyjazdów z programu Erasmus+ w Instytucie Orientalistyki, dostępnymi na stronie IO (zakładka Studenci/Program Erasmus+).

2. Należy dopełnić wszystkich formalności w Sekretariacie IO związanych z tokiem studiów (rozliczenie roku/ wpis na kolejny rok).

3. Po otrzymaniu stypendium należy złożyć w Sekretariacie IO wniosek o oddelegowanie lub podanie o Indywidualny Plan Studiów ( dot. przedmiotów które student będzie zaliczał po powrocie ze stypendium). Student wnioskując o oddelegowanie zachowuje prawa do korzystania z pomocy materialnej a także ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty według programu studiów, który planuje zrealizować na uczelni partnerskiej, oraz uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia roku akademickiego. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IO. W przypadku przedmiotów, które nie będą zaliczone podczas mobilności i zostały wyszczególnione w Aneksie do Learning Agreement, wyjeżdżający student jest zobowiązany ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

4. Należy skontaktować się z kierownikiem studiów oraz wykładowcami na danym roku, poinformować o wyjeździe oraz ustalić szczegóły zaliczenia zajęć w IO.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić Sekretariat IO.

ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU W INSTYTUCIE ORIENTALISTYKI

Uwagi przydatne podczas wypełniania poszczególnych części dokumentu zw. Learning Agreement

Każda część dokumentu Learning Agreement (LA) tj. Before the Mobility (BM), During the Mobility (DM) oraz After the Mobility (AM) musi być podpisana przez koordynatora Instytutu Orientalistyki (IO) po uprzedniej konsultacji pod kątem merytorycznym z kierownikiem katedry/zakładu. Konsultacji z kierownikiem dokonuje koordynator drogą elektroniczną.

LA_BM musi być przed wyjazdem podpisane przez koordynatorów: miejscowego
i zagranicznego oraz przez studenta. Studenci, którzy wyjeżdżają w semestrze zimowym, powinni zająć się uzupełnianiem LA_BM w czerwcu i nie zostawiać tych ważnych formalności na wrzesień, kiedy ze względu na okres urlopowy zarówno kierownicy studiów jak i koordynatorzy mogą być trudno dostępni. Poprawnie wypełnione LA gwarantuje:

- wypłatę pierwszej transzy stypendium

- zaliczenie wpisanych w LA przedmiotów

Na ogół uniwersytety zagraniczne nie wymagają oryginałów poszczególnych części LA - wystarczają skany przesyłane pocztą elektroniczną. Proszę więc każdą część LA (BM, DM, AM) wysyłać osobno wraz z tabelką z danymi osobowymi i danymi dot. uczelni oraz tabelką
z podpisami. Pracując na wersji edytowalnej, należy odciąć niepotrzebne elementy i usunąć puste wiersze. Każda część LA powinna mieć 1-2 strony.

Learning Agreement Before the Mobility (LA_BM):

 1. Przed przystąpieniem do wypełniania LA, proszę omówić wybór przedmiotów w uczelni zagranicznej z kierownikiem katedry/zakładu, najlepiej podczas dyżuru. LA, wypełnione przez wyjeżdżającego studenta, powinno być przesłane drogą elektroniczną do koordynatora, który wysyła je do akceptacji kierownikowi katedry/zakładu (osoba decyzyjna co do strony merytorycznej). Wcześniejsze uzgodnienie szczegółów pozwala uniknąć wymiany maili,
  w których koordynator jest tylko pośrednikiem.

 2. Proszę nie zapominać o uzupełnieniu nazwiska i roku akademickiego w nagłówku dokumentu oraz planowanego czasu pobytu, poziomu biegłości językowej i linku do katalogu kursów.

 3. W tabeli A proszę wpisywać kursy wybrane w uczelni zagranicznej wraz z kodem i ilością punktów ECTS oraz z tłumaczeniem angielskim w nawiasie, a w tabeli B - kursy będące w programie studiów IO, które zostaną Państwu zaliczone w zamian za przedmioty z tabeli A. Ilość punktów ECTS  w tabeli A i B musi się zgadzać! Można ewentualnie mieć więcej punktów w tabeli A, ale nie odwrotnie.

 4. Wybierając kursy w uczelni zagranicznej, proszę pamiętać, że powinny one pokrywać się co do efektów kształcenia z kursami w programie IO. Ilość kursów w tabeli A i B nie musi się zgadzać. Proszę nie szukać usilnie ekwiwalentów przedmiotów realizowanych w IO - rzadko bowiem zdarza się znaleźć przedmiot, który ma tę samą ilość ECTS i pokrywa się względem zawartości z przedmiotem w IO.

 5. Jeśli zaistnieje potrzeba zaliczania jakiegoś przedmiotu "zaocznie" w IO (przed, w trakcie lub podczas trwania wymiany), proszę uzupełnić Aneks do LA, a w LA (w tabeli B) wpisać ilość punktów ECTS pomniejszoną o wartość tego przedmiotu. Ilość punktów ECTS w tabeli B oraz w Aneksie powinna być równa ilości punktów wymaganych w programie studiów do zaliczenia danego semestru (na ogół ok. 30 ECTS). Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są wówczas przez studenta bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. Aneks proszę przesłać koordynatorowi wraz z LA_BM.

 6. Poprawnie wypełnione LA_BM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu odesłany studentowi.

 7. LA_BM podpisany przez obydwóch koordynatorów oraz przez wyjeżdżającego studenta należy dostarczyć do DOSZ, a w sekretariacie IO zgłosić wyjazd i dopełnić niezbędnych formalności.

 

Learning Agreement During the Mobility (LA_DM):

Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do LA (a najprawdopodobniej tak się stanie – LA_BM jest przygotowywane, gdy nie są jeszcze podane harmonogramy na przyszły rok akademicki – na miejscu może się więc okazać, że godziny kursów pokrywają się lub jakiś kurs nie będzie realizowany w danym semestrze), należy wysłać do koordynatora w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej część During the Mobility (odciętą wraz
z tabelką z danymi osobowymi i tabelką z podpisami). LA_DM zostanie podpisane przez koordynatora po akceptacji przez kierownika katedry/zakładu, a skan dokumentu zostanie odesłany studentowi.

Learning Agreement After the Mobility (LA_AM):

 1. Tabela C jest uzupełniania i podpisywana przez koordynatora zagranicznego. Jest ona równoznaczna z dokumentem zw. Transcript of Records, toteż nie musi być uzupełniania w sytuacji, gdy student przedstawia Transcript of Records. Niektóre uczelnie wystawiają transkrypt ocen z opóźnieniem.

 2. Tabela D jest uzupełniana przez studenta (nazwy przedmiotów) i koordynatora IO (przeliczone oceny). Powinna ona być tożsama z tabelą C (nazwy przedmiotów zaliczonych w uczelni zagranicznej, w języku angielskim!), chyba że student, dysponując nadwyżką punktów ECTS, nie chce przepisywać pewnych przedmiotów (np. tego, z którego otrzymał niską ocenę). Przedmioty z tabeli D, wraz z ocenami przeliczonymi przez koordynatora IO we współpracy
  z sekretariatem, zostaną wpisane do systemu USOS.

 3. Przesyłając koordynatorowi LA_AM do podpisu, proszę przesłać również skan Transcript of Records wraz ze stroną, na której znajdują się przeliczniki ocen lokalnych na skalę ocen ECTS. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wystawiła jeszcze transkryptu ocen lub brak na nim przeliczników ocen, proszę przedstawić inny dokument zawierający tę informację (poświadczenie
  z sekretariatu uczelni zagranicznej, od koordynatora zagranicznego, link do strony internetowej uczelni).

 4. LA_AM podpisane przez koordynatora wraz z pisemną (mailową) zgodą kierownika katedry/zakładu i kompletem pozostałych dokumentów jest przesyłane przez koordynatora IO do sekretariatu, gdzie dokonuje się ostatecznie rozliczenie wyjazdu. Student otrzymuje od koordynatora skan podpisanego LA_AM, dzięki któremu rozlicza wyjazd również w DOSZ na zasadach opisanych na stronie internetowej DOSZ.

 

Formularz LA, Aneks do LA oraz ogólnouczelniana instrukcja są dostępne na stronie DOSZ.

UWAGA! Powyższe zasady dotyczą rozliczenia w Instytucie Orientalistyki. Niezależnie od tego stypendysta musi rozliczyć się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych zgodnie z  zasadami opisanymi na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZD DO KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH (ERASMUS+KA 107)

Opisane powyżej zasady rekrutacji dotyczą wyjazdów w ramach tzw. projektu KA 103 (kraje europejskie). Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu do krajów pozaeuropejskich w ramach tzw. projektu KA 107. Rekrutacja do projektu KA 107 przeprowadzana jest na stopniu ogólnouczelnianym (najczęściej w innym terminie niż rekrutacja w ramach projektu KA 103), a lista uczelni partnerskich, uczestniczących w projekcie, zmienia się co roku. Informacje należy śledzić na bieżąco na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych:

http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu KA 107 w rekrutacji ogólnouczelnianej student Instytutu Orientalistyki podlega zasadom wyjazdu opisanym powyżej, a Learning Agreement podpisuje u swojego koordynatora instytutowego.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi poszczególne jednostki Instytutu Orientalistyki mają podpisane umowy

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Arabistyki

 

1. Hiszpania, Alicante, Universidad de Alicante
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

2. Włochy, Wenecja, Universita degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 5x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Katedry Turkologii

 

3.  Włochy, Chieti, Universita degli Studi “G. d’Annunzio”
Poziom studiów: 2 stopnia
Ilość miejsc: 1x5 miesięcy
 
4. Turcja, Ankara, Hacettepe Üniversitesi
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 4x5 miesięcy
 
5. Turcja, Bartın, Bartın Üniversitesi 
Poziom studiów: 2 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
6. Turcja, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
Poziom studiów: 2 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
7. Turcja, Muş, Muş Alparslan Üniversitesi
Poziom studiów: 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 3x5 miesięcy
 
8. Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Poziom studiów: 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
9. Turcja, Stambuł, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Poziom studiów: 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
10. Turcja, Stambuł, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
11. Turcja, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Poziom studiów: 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
12. Litwa, Wilno, Vilniaus Universitetas
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 9x5 miesięcy
 
13. Bułgaria, Wielkie Tyrnowo, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

Umowy podpisane z inicjatywy Pracowni Studiów Kurdyjskich

14. Francja, Paryż, Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
15. Francja, Rouen, Université de Rouen
Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
16. Turcja, Ağrı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Poziom studiów: 1 i 2 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
17. Turcja, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi
Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
18. Turcja, Mardin, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Poziom studiów: 2 stopnia
Ilość miejsc: 3x5 miesięcy
 
19. Turcja, Stambuł, Atlınbaş Üniversitesi
Poziom studiów: 2 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
 
20. Turcja, Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Poziom studiów: 1, 2, 3 stopnia
Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

 

 1. 21. Norwegia, Oslo, Universitetet i Oslo 
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
  Wyjazd możliwy tylko w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.
   
  22. Włochy, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 4x5 miesięcy (umowa podpisana wraz z Instytutem Filologii Klasycznej)
   
  23. Niemcy, Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  24. Włochy, Mediolan, Universita degli Studi di Milano
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  25. Czechy, Praga, Univerzita Karlova v Praze
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  26. Włochy, Rzym, Sapienza - Università di Roma
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 3x5 miesięcy
   
  27. Niemcy, Tybinga, Eberhard Karls Universität Tübingen
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  28. Niemcy, Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 4x5 miesięcy
   
  29. Bułgaria, Sofia, Sofia University "Saint Kliment Ohridski"
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  30. Chorwacja, Zagrzeb, Sveučilište u Zagrebu
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Iranistyki

 

 1. 31. Niemcy, Berlin, Freie Universität Berlin
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 4x5 miesięcy

 

 

Umowy podpisane z inicjatywy Zakładu Japonistyki i Sinologii

 

 1. 32. Czechy, Ołomuniec, Palacký University Olomouc 
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy
   
  33. Słowenia, Lublana, Univerza v Ljubljani
  Poziom studiów: 1, 2 i 3 stopnia
  Ilość miejsc: 2x5 miesięcy