Rekrutacja - na skróty

Rekrutacja

Sinologia - nowy kierunek od roku 2014/15

Zakład Japonistyki i Sinologii poszerza swoją ofertę o program studiów sinologicznych pierwszego stopnia. Trzyletnie studia przewidują opanowanie języka chińskiego w mowie i piśmie w  zakresie pozwalającym na umiejętną komunikację werbalną i międzykulturową. Solidny fundament zgłębiania tajników Chińskiego Obszaru Językowego zapewnia zrozumienie mechanizmów poznawczych i percepcyjnych jednostki i społeczności wynikających ze specyfiki pisma chińskiego, leksyki zakorzenionej w chińskim języku klasycznym i tradycji, której lustrzanym odbiciem jest język każdej epoki, także współczesny. Znajomość języka to klucz do źródeł, klucz do wiedzy o ludziach, kraju i kulturze "wczoraj i dziś".

Program studiów przewiduje intensywny kurs języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku i jego przyswajaniu, systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego, oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy i pisma, czytania i tłumaczenia). Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka. W bogatym programie studiów, zajęcia o charakterze ogólnym (językoznawstwo, filozofia) są cennym narzędziem uporządkowania wiedzy humanistycznej w perspektywie europo- i sinocentrycznej.

Sinologia - studia drugiego stopnia od roku 2017/2018

Obserwując zainteresowanie potencjalnych kandydatów i potrzeby rynku pracy, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, Zakład Japonistyki i Sinologii od roku akademickiego 2017/2018  kontynuuje doskonalenie umiejętności językowych, jak i kompetencji naukowych oraz pasji badawczych studentów na poziomie studiów drugiego stopnia.

Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, pogłębianie wiedzy o języku i piśmie, podwyższanie kompetencji i rozwinięcie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną.Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawia przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji międzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Zakres egzaminu: Rozmowa kwalifikacyjna w języku chińskim sprawdzająca kompetencje językowe kandydata (wymagane na poziomie B2 według CEFR).

Program studiów skonfigurowany jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od B2, opanować go na poziomie C1+. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową, zajęcia tłumaczeniowe, w tym języków specjalistycznych i konwersatoria. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej.

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka chińskiego oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka chińskiego na poziomie biegłości C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza i innych bezpośrednio związanych ze znajomością języka i kultury. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ścieżki rozwoju zawodowego

  • na stanowiskach wymagających znajomości chińskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, wydawnictwach i mediach;
  • na stanowiskach wymagających znajomości języka chińskiego, w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, w firmach produkcyjno-handlowych;
  • jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków; biuro tłumacza i agencje turystyczne.

Informacje o studiach sinologicznych w serwisie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) UJ

Wybierz studia iranistyczne!

Od iranistyki do pracy w... organizacji humanitarnej? / ambasadzie? / straży granicznej?
Od iranistyki do... własnego biura podróży? / własnego biura tłumaczeń?   
 
Te studia dadzą Ci klucz do poznania egzotycznych, starożytnych kultur Iranu i Afganistanu, długo odciętego od świata Tadżykistanu, powstającego na naszych oczach państwa Kurdów. Nasi absolwenci ze znajomością rzadkich języków znajdują pracę w dyplomacji, biznesie, turystyce, mediach. My lubimy naszych studentów! Każdemu dajemy możliwość indywidualnego rozwoju i realizacji własnych pasji.

Studia iranistyczne prowadzone w Instytucie Orientalistyki obejmują szereg zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest język perski. To on pozostaje kluczem do poznania kultury świata irańskiego, tzn. Iranu, Afganistanu, czy Tadżykistanu. Świata, który może się poszczycić dwu i półtysiącletnią nieprzerwaną tradycją literacką, artystyczną i intelektualną, sięgającą korzeniami w czasy daleko przed islamem.

Studenci w czasie studiów zapoznają się nie tylko z językiem i jego literaturą, lecz także z zagadnieniami kulturoznawczymi czy religioznawczymi. Integralną częścią studiów pozostaje także nauka języka angielskiego oraz wybranego języka irańskiego, innego niż perski; w bieżącym roku akademickim są to: paszto lub kurdyjski, a także język z rodziny indyjskiej - urdu.

Szczegóły w serwisie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (ERK)

Iran i Środkowy Wschód - nowe studia drugiego stopnia od roku 2014/15

Zakład Iranistyki, wychodząc na przeciw oczekiwaniom współczesnego świata, poszerza swoją ofertę studiów drugiego stopnia.

Świat irański (tzn. Iran, Afganistan, Tadżykistan i Kurdystan) oraz Środkowy Wschód (czyli szerzej rozumiany region, w tym republiki centralnoazjatyckie i Pakistan) łączą się, tworząc dziś ważny politycznie rejon świata, który cechuje wspólnota historyczna i kulturowa. Pełniejsze zrozumienie świata irańskiego i środkowowschodniego wymaga perspektywy badawczej wykraczającej poza granice polityczne współczesnych organizmów państwowych. Ponieważ znajomość żywego języka stanowi istotny element niezbędny do prawidłowego poznania dowolnej kultury, dlatego program dwuletnich studiów magisterskich - Iran i Środkowy Wschód - przewiduje opanowanie podstaw języka perskiego oraz drugiego języka orientalnego (arabskiego, kurdyjskiego, urdu lub paszto) przez osoby rozpoczynające naukę. Dla osób ze znajomością języka perskiego (i drugiego języka orientalnego) - jego kontynuację na wyższym poziomie. W programie przewidziano wykłady specjalizacyjne dotyczące języka, literatury i kultury, tradycji i współczesności świata irańskiego i regionu. Całość uzupełniają zajęcia w zakresie komunikacji międzykulturowej, problematyki humanitarnej, a także pomocy rozwojowej. Osoby kontynuujące naukę języka perskiego zaliczają ćwiczenia przekładowe.

Absolwent studiów iranistycznych drugiego stopnia posiada dobrą znajomość języka perskiego (poziom B1), jeśli rozpoczął naukę języka perskiego, lub bardzo dobrą (poziom B2/B2+/C1), jeśli ją kontynuował, poszerzoną znajomość literatury perskiej, umiejętność samodzielnej interpretacji tekstu, pogłębioną wiedzę z zakresu problemów społecznych, kulturowych czy politycznych świata irańskiego, w tym komunikacji społecznej, zagadnień dotyczących pomocy rozwojowej czy humanitarnej.