Egzamin licencjacki

 

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

                                                                          

Zgodnie z Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku student ma obowiązek przesłać (mailowo) do Sekretariatu IO ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP na trzy tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 1 września

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat IO student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ.

                Każdy student po zaliczeniu sesji i uzyskaniu wpisów, zgłasza na swoim koncie USOSweb opcję „TAK’ przy formule „ Czy zgłosić do rozliczenia”.           

Student przed złożeniem poniższych dokumentów w Sekretariacie IO w terminie co najmniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego jednak nie później niż do końca września, dział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów ( Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017) musi posiadać komplet  ocen/zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów, w systemie USOS. 

  1. Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP, (instrukcja pobierania oświadczenia)
  2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia   przed rokiem 2019/20, od roku 2019/20. Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.
  3. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu: (za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł; za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielskim + 40 zł), Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności.
  4. Studenci kończący rok akademicki oraz studia,  muszą obowiązkowo dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie z biblioteki zwrotu książek 

 

Istnieje możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego, w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index. (tylko elektronicznie)

 

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Egzaminy licencjackie:

  1. Filologia Orientalna - Turkologia -
  2. Filologia orientalna - Arabistyka -
  3. Filologia orientalna - Indologia -
  4. Filologia orientalna - Japonistyka -
  5. Filologia orientalna - Sinologia -